lonelinessinnet

66 tekstów – auto­rem jest lo­neli­nes­sinnet.

Szczęśli­wi ci, których pa­mięć jest płytka. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 28 kwietnia 2012, 16:46

Chciałabym wrócić, ale nie lu­bię pożegnań. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 21 marca 2012, 22:04

Gdy śnieg top­nieje, od­kry­wa bru­dy świata. 

myśl
zebrała 51 fiszek • 18 lutego 2012, 11:51

Słowa, które wy­dają się być poz­ba­wione sen­su, uk­ry­wają więcej mądrości, niż możemy przewidywać. 

myśl
zebrała 44 fiszki • 1 stycznia 2012, 18:53

Pos­kro­mić uczu­cia, to do­piero wyzwanie! 

myśl
zebrała 48 fiszek • 19 listopada 2011, 12:04

Szu­kając od­po­wied­nich słów, gu­bię się w la­biryn­tach niepojętych myśli. 

myśl
zebrała 55 fiszek • 15 listopada 2011, 21:17

Po­wol­nie z każdą upływającą se­kundą poz­by­wam się ko­lej­nej myśli. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 30 sierpnia 2011, 23:14

Przychodzą dni, kiedy prze­mok­nięci jes­teśmy od stóp do głów roz­cza­rowa­niem. Gorzkim, jeszcze bar­dziej niż czar­na ka­wa z ra­na, roz­cza­rowa­niem, bo oka­zało się, że świat, w którym żyje­my, jest zu­pełnie in­ny, a ludzie, którzy by­li po­wier­ni­kami naszych ta­jem­nic, nag­le zniknęli. A naj­gor­sze jest to, że nie umiesz te­go wytłumaczyć, ani na­wet ja­koś zmienić. 

myśl
zebrała 55 fiszek • 18 lipca 2011, 22:09

Ciężko być człowiekiem wierzącym w dzi­siej­szych czasach. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 4 lipca 2011, 23:43

To nie będzie ko­lej­na stra­cona myśl o miłości. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 16 czerwca 2011, 16:09

lonelinessinnet

lonelinessinnet

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Aktywność